Lavenergihus fra Trelleborg ⚶ Miljøvenlige huse i træ

Kompromisløs kvalitet

"0-energi-huset"® er formentlig det serieproducerede typehus i Danmark, der har det laveste energiforbrug til opvarmning.

Efter oliekrisen i 1973 udviklede Trelleborg "0-energi-huset"®; et hus som normalt ikke behøver varmetilførsel for at opretholde den ønskede temperatur i et beboet rum, så længe udetemperaturen er over 0° C. Trelleborg har i dag eneretten til navnet, som er varemærkebeskyttet.

I de forgangne 44 år er "0-energi-huset"® løbende blevet udviklet og optimeret, så huset fortsat fremstår som det serieproducerede typehus i Danmark, der har det laveste energiforbrug til opvarmning.

 

Book møde

 

Bestil brochure

 

Besøg prøvehus

 

 

Går du i byggetanker?
Så book et møde med os ...

 

Vil du have overblik?
Så bestil vores brochure ...

 

Vil du have syn for sagen? Så besøg et prøvehus ...

 
             
 

BOOK MØDE ONLINE

 

BESTIL BROCHURE

 

BOOK FREMVISNING

 

Energibehovet i et ”0-energi-hus”®

Trelleborgs har produceret energibesparende boliger gennem mere end 40 år, og vores betydelige erfaring gør at vi er markedsledende inden for opførelse af lavenergihuse med det lavest mulige energiforbrug. 

 

Myndighederne stiller krav til, hvor stort det årlige energiforbrug må være i et helårshus. Dette krav er anført i Bygningsreglementet af 2010, BR10, og omfatter energi til opvarmning, varmt vand og tekniske anlæg (drift af ventilationsanlæg, pumper og automatik). Husene skal leve op til en såkaldt energiramme, og der er ikke krav til hvor stor en del af energirammen, der må anvendes til varme. Huse kan i dag klassificeres i én lavenergiklasse, benævnt lavenergiklasse 2015, der omfatter huse, hvor energiforbruget til opvarmning, varmt vand og tekniske anlæg maximalt udgør ca. 58 % af den i bygningsreglementet anførte energiramme*.

Trelleborgs ”0-energi-huse”® i 1½-plan kan normalt opfylde kravet til lavenergiklasse 2015 i standardudførelse, dvs. med 3-lags superlavenergiglas og med solvarmetilsluttet dobbeltvarmepumpe til opvarmning af hus og brugsvand.

Et ”standardhus” med fjernvarme eller naturgas, dvs. et nybygget hus, der opfylder bygningsreglementets krav til energiforbrug, vil have et årligt energibehov på ca. 60 kWh/m².

Sammenligner man dette med det energibehov, som et traditionelt murermesterhus fra 50’erne har, så er der tale om en reduktion på 75 %, idet murermesterhuset let kan have et årligt energibehov på 240 kWh/m² eller mere. Forskellen mellem det nævnte standardhus af i dag og Trelleborgs ”0-energi-hus”® er ligeså markant, som den ovenfor nævnte forskel mellem standardhuset og murermesterhuset, idet et ”0-energi-hus”® fra Trelleborg kan have et energibehov på helt ned til 25 % af standardhusets svarende til 15 kWh/m² pr. år.

Hvis ovennævnte ”0-energi-hus”® forsynes med et 6 kWp solcelleanlæg, producerer anlægget mere energi end huset forbruger, og der er således tale om et ”0-energi-hus”® i ”Plus-energi-udførelse”. Der skal dog stadig købes energi til husholdning og belysning m.m.

Ved energibehov forstås husets samlede energiforbrug til opvarmning, varmt brugsvand, ventilation og drift af tekniske anlæg med fradrag af den udnyttelige del af energitilførslen fra personer, belysning og husholdningsmaskiner m.m. samt solindfald; den såkaldte ”gratis varme”. Den store forskel på energibehovet har vi illustreret med de 4 nedenstående søjler, som tydeligt viser forskellen mellem de nævnte hustyper.

De anførte energibehov er beregningsmæssige størrelser. Forhold som rumtemperaturer, husstørrelse, antal og orientering af vinduer og udvendige døre samt beboernes brug af huset, herunder mængden af tilført gratisvarme, er afgørende for det endelige forbrug. Nogle familier
vil opnå et lavere forbrug, og andre et væsentligt højere forbrug.

* Ved beregning af energirammen indgår energiforsyningsformen med en såkaldt energifaktor, og det beregningsmæssige energibehov er således ikke nødvendigvis det faktiske forbrug. El indgår med en faktor 2,5, dvs. at 1 kWh el beregningsmæssigt ”koster” 2,5 kWh.  Energifaktoren indgår ikke i ovennævnte energibehov.

** Energibehovet for Trelleborgs seneste generation af ”0-energi-huset”® kan komme ned på 15 kWh/m² pr. år, forudsat at huset forsynes med topstyrede vinduer med 3-lags superlavenergiglas, ventilationsanlæg med modstrømsvarmeveksler og solvarmetilsluttet dobbeltvarmepumpe.

Værd at vide om teknikken i "0-energi-huset"

Selvom et ”0-energi-hus”® kun skal tilføres direkte varme i ganske små mængder for at opretholde den ønskede rumtemperatur, skal der selvfølgelig være opvarmningsmuligheder til de kolde perioder af året.

 

OPVARMING AF HUSET

”0-energi-huset”® kan i princippet forsynes med alle former for varmeanlæg (varmepumpe, el, brændeovn, fastbrændselsfyr og træpilleovne samt naturgas og fjernvarme). Trelleborg anbefaler dog, at huset forsynes med et varmepumpeanlæg, der eventuelt suppleres med en lille brændeovn.

Trelleborg har i den forbindelse fået udviklet et særligt dobbeltanlæg bestående med et ventilationsanlæg og en jordvarmepumpe, med mulighed for køling via jordvarmekredsen. Dette anlæg leveres standard og anvendes i de fleste af vores ”0-energi-huse”®. Hvis huset forsynes med brændeovn, skal det være en mindre brændeovn med gode reguleringsmuligheder og helst med egen friskluftforsyning.
 

I områder med kollektiv varmeforsyning kan tilslutning være forbundet med betydelige udgifter. For så vidt, det drejer sig om tilslutning til naturgas, betales der normalt et tilslutningsbidrag, ligesom omkostninger af etablering af stikledning normalt afholdes af grundejer. Er der tale om fjernvarme, betales der normalt en fast årlig afgift for tilslutning uanset forbrugets størrelse. I visse områder kan denne årlige afgift være helt op til kr. 25.000,-, og den kan i så fald være både 5 og 10 gange større end selve varmeregningen. 
 
I de senere år, hvor der har været stigende opmærksomhed omkring fordelene ved opførelse af energibespa-rende byggeri, har man erkendt, at tvungen tilslutning til kollektiv varmeforsyning er en betydelig barriere for opførelse af de ønskede lavenergibebyggelser, og lavenergihuse har indtil for nylig haft krav på fritagelse for tilslutning. Efter 1. juli 2016 skal alle huse opføres efter Bygningsreglement BR15. I dette reglement er lavenergibegrebet udgået og huse klassificeres i energimæssig henseende i energiklasse 2015 eller 2020, hvor BR15 svarer til den tidligere lavenergiklasse 2015. Det er i skrivende stund uklart, hvorvidt alle huse opført efter BR15 betragtes som lavenergihuse og dermed har krav på fritagelse for kollektiv varmeforsyning.
 

I områder med lav fjernvarmeafgift, kan et lille moderne fjernvarmeanlæg med gulvvarme være et udmærket og prisbilligt alternativ til ovennævnte varmepumpeanlæg.

 

GULVVARME OVERALT

Trelleborgs ”0-energi-huse”® forsynes i dag med gulvvarme. Vi anbefaler anvendelse af et individuelt dimensioneret system, der er særligt egnet til anvendelse i lavenergihuse. Uanset om opvarmning sker med jordvarmepumpe, naturgas, fjernvarme eller en alternativ varmekilde, forsynes huset med rum-individuel, trådløst styret gulvvarme over alt.

 

AKTIV KØLING

Trelleborgs jordvarmepumpe kan ved varmeveksling mellem jordvarmekreds og varmesystem anvendes til køling af huset. I sommerhalvåret overføres en betydelig del af overskudsvarme til jorden, hvor der sker en vis varmeakkumulering. Sommerens overskudsvarme kan således til dels anvendes til opvarmning om vinteren. I standardudførelse tilbydes ”0-energi-huset” med mulighed for aktiv køling.

 

VENTILATION

Et ”0-energi-hus”® som er helt tæt skal have et kontrolleret luftskifte på ca. 0,5 gang i timen. Da ethvert luftskifte medfører et varmetab, sikres dette luftskifte ved anvendelse af mekanisk ventilation med varmeveksler. Alle Trelleborgs ”0-energi-huse” forsynes i dag med højtydende modstrømsvarmeveksler fra Genvex A/S, der genvinder op til 90 % af varmen i den afkastluft, der føres ud ad huset.

Alle huse skal ventileres, og alternativet til mekanisk ventilation og varmeveksler er såkaldt ”naturlig ventilation”, hvor luftskiftet sker gennem utætheder, ventilationsriste i vægge og vinduer og egentlig udluftning. Hvis man vil sikre et jævnt luftskifte svarende til luftskiftet i ”0-energi-huset”, vil man skulle lade vinduer og døre stå åbne i lange perioder utallige gange i løbet af døgnet med et meget stort varmetab som følge.

 

SOLCELLER

Solceller anvender solenergi til produktion af el. Solcelleanlæg tilsluttes el-forsyningen, og såfremt der i huset forbruges mindre strøm end der produceres, sendes overskudsstrømmen ud på el-selskabets forsyningsnet og el-måleren løber i princippet baglæns. 0-energi-huset kan leveres med forskellige størrelser og typer solcellepakker. Kontakt vore konsulenter for yderligere information.

Byggesystem 3000 - Håndbygget kvalitet

Et Trelleborg ”0-energi-hus”® er bygget på basis af det patenterede byggesystem, vi kalder Byggesystem 3000.

 

Byggesystem 3000 består af kraftigt konstruktionstømmer 2x8” i trykimprægneret fyrretræ med særlige dyvelsamlinger i ydervæggene og spær, der tildannes på byggepladsen. Systemet muliggør talrige bygningsvariationer med udgangspunkt i en unik trækonstruktion. Der er udtaget flere patenter i forbindelse med Trelleborgs byggesystem. Huset kan forsynes med forskellige taghældninger på 24°, 30°, 36°, 45° og 48°. Huse med 24° taghædning kan være forsynet med traditionelle frabriksfremstillede gitterspær, da i så fald ikke er trykimprægnerede. Byggesystem 3000 anvender beskyttet dampspærre og installationsvæg på den indvendige side af ydervæggen, så der ikke opstår utætheder og kondens.

 

ISOLERING

Ydervæggen i et ”0-energi-hus”® er en kombivæg opbygget af 5 forskellige lag med i alt 300 mm isolering, hvilket giver en U-værdi på ca. 0,13 W/m²K. Loftet er isoleret med op til 600 mm. Standard er 400 mm svarende til en U-værdi på ca. 0,09 W/m²K. Gulvet er med i alt 400 mm isolering og en U-værdi på ca. 0,09 W/m²K.

Når man sammenligner forskellige konstruktioners isoleringsevne, er isoleringsmaterialets tykkelse ikke alene afgørende for konstruktionens varmetab, idet isoleringsmaterialets varmeledningsevne er væsentlig. Varmeledningsevnen (kvaliteten) angives i forskellige klasser (kl. 34, kl. 37 og kl. 40), og det bedste isoleringsmateriale har den laveste betegnelse.

Trelleborg anvender Isover Super-formstykker, klasse 34. Denne isolering reducerer varmetabet med ca. 8 % i forhold til ”traditionel” isolering klasse 37. Sammenligner man Trelleborgs loftkonstruktion med 400 mm klasse 34 isolering med en tilsvarende konstruktion med en ringere klasse 40 isolering, skal denne konstruktion isoleres med 470 mm for at få samme lave U-værdi.

 

TRYKIMPRÆGNERET TRÆ

Det fugtige danske klima er ikke velegnet til huse med uimprægneret træskelet og facadebeklædning, og dette gælder især hvis det drejer sig om højisolerede konstruktioner, hvor der er særlig risiko for kondens, og hvor det i yderste konsekvens kan ende med rådskader i konstruktionen. Vil man sikre sig et træhus med længst mulig levetid, så skal man vælge et hus, hvor såvel skjulte konstruktioner som udvendige beklædninger er af trykimprægneret fyrretræ.

Anvendelse af trykimprægneret træ sikrer en levetid, der er op til 10 gange længere end tilsvarende uimprægnerede konstruktioner. Hvis man fravælger det relativt dyre trykimprægnerede træ og udfører facadebeklædning og skjulte konstruktioner af uimprægneret gran eller fyr, er det vores opfattelse, at det vil medføre en kraftig reduktion af husets levetid.

Trelleborgs ”0-energi-hus”® opføres af NTR-godkendt, arsenfri trykimprægneret fyrretræ i skjulte konstruktioner og udvendige beklædninger. Træ, der påvirker husets indeklima, dvs. træ på indersiden af husets dampspærre, udføres uimprægneret.

Såfremt der anvendes fabriksfremstillede gitterspær er de som nævnt ikke trykimprægnerede. Disse spær anvendes udelukkende i kraftig ventilerede loftrum, og vi betragter ikke den manglende imprægnering som et problem ved denne anvendelse.

 

VINDUER

Vinduerne i ”0-energi-huset”® forsynes som standard med 3-lags superlavenergiglas med argongas, varm kant  og en U-værdi på 0,5 W/m²K. Elementerne er med træ/alu-profiler fra Rationel A/S og godkendt til andvendelse i energiklasse 20/20. De fås som sidehængte bondehusvinduer, topstyrede korsinddelte vinduer eller sidehængte palævinduer. Den samlede U-værdi på vinduerne er helt ned til ca. 0,9 W/m²K. Et gammeldags vindue med enkeltrude har til sammenligning en U-værdi på ca. 6 W/m²K og en almindelig termorude har en U-værdi på ca. 3 W/m²K.

 

TRÆFACADE, MUR ELLER NATURSKIFER?

Et ”0-energi-hus”® kan kun opføres som træhus, dvs. med en bærende konstruktion af træ. Vore huse forsynes som standard med træbeklædning, og bygherre kan frit vælge mellem ”svensk” lodret beklædning eller ”dansk” vandret beklædning med not og fer. Husene kan desuden forsynes med facademur eller beklædes med uforgængelig naturskifer.

”0-allergi-huset”®

Op mod 20% af den danske befolkning lider af allergi eller astma, og det kan ofte være afgørende for denne befolkningsgruppe at have en bolig, hvor man har fjernet hovedårsagerne til, at der opstår luftvejsproblemer.

 

For det første er det vigtigt, at den relative fugtighed i vinterhalvåret kan holdes nede på et rimeligt niveau, dvs. mellem 40 og 50 %, hvilket kan være svært i et traditionelt muret hus, ligesom der kan være problemer i et hus opbygget med en uhensigtsmæssig trækonstruktion. Husstøvmiden, der lever i sengetøj, tæpper o.l., trives bedst hvis den relative luftfugtighed er væsentlig over 50 %. Husstøvmidens ekskrementer medfører et indeklima, som er allergifremkaldende.

For det andet skal de materialer, som man anvender til indvendige beklædninger og overfladebehandling vælges med omhu. Der er visse malinger og lakker, der er direkte allergifremkaldende. Som gulvbelægning bør man ikke anvende tæpper o.l., og hvis man alligevel vælger gulvtæpper og polstrede møbler bør støvsugning ikke ske med en almindelig støvsuger, men derimod med et centralstøvsugeranlæg med afkast til det fri.

En tredje årsag til at der kan opstå allergiproblemer er i forbindelse med skimmel- og svampeangreb i husets konstruktioner. Det er formentlig velkendt, at mange skolebygninger i 60’erne blev bygget med flade tage, der blev voldsomt angrebet af skimmelsvampe. I dag er disse bygninger ofte uanvendelige og må rives ned eller underkastes gennemgribende renoveringer. I Sverige var der et begreb, der hed ”Mögelhuse”, det var højisolerede træskelethuse, som blev opført i 70’erne. Disse huse blev konstrueret af uimprægneret tømmer, ofte af dårlig kvalitet, og med en dampspærre af tvivlsom kvalitet, der blev opsat således, at installationerne ødelagde dampspærren og gav anledning til kondens i konstruktionerne med voldsomme skimmelangreb som følge. Disse ”Mögelhuse” er i dag delvis ubeboelige, i særdeleshed for mennesker med luftvejsproblemer.

Murede huse kan også angribes af skimmelsvamp. Hvis huset opføres med en udsat beliggenhed og uden passende tagudhæng, kan man risikere, at der opstår fugtansamlinger i ydervæggene. Disse huse opføres ofte uden mekanisk ventilationsanlæg, og selv efter en kortere årrække kan skimmelsvampe ødelægge indeklimaet.

 

”0-ENERGI-HUSET”®

Når man køber et ”0-energi-hus”®, får man samtidig et hus som er det Trelleborg benævner et ”0-allergi-hus”®, dvs. et hus hvor vi har prøvet at tage højde for ovennævnte problemer med henblik på at sikre det bedst mulige indeklima.

Trelleborgs ”0-energi-hus”® er højisoleret og konstrueret med trækonstruktioner, der er trykimprægnerede. Huset fremstilles med en speciel kraftig og beskyttet dampspærre, dvs. en dampspærre, der er anbragt inde i konstruktionen, således at installationer i ydervæggen ikke ødelægger dampspærren. ”0-energi-huset”® er desuden forsynet med mekanisk balanceret ventilation med modstrømsvarmeveksler, og det medfører, at man i vinterhalvåret kan holde den relative fugtighed under 50 %. Vore huse er desuden særdeles velegnet for indbygning af centralstøvsugeranlæg. Der anvendes derudover næsten udelukkende træbeklædninger på gulve, lofter er af træ eller gips, og vægbeklædninger er gipsplader.

Såfremt de kommende beboere i huset i øvrigt udviser omtanke ved valg af gardiner og møbler m.m. samt fravalg af tæppebelægning, så er der en rimelig sikkerhed for, at husets indeklima er bedst muligt og forhåbentlig lever op til vores betegnelse ”0-allergi-huset”®.

Arkitekttegnede huse

Velegnet til individuelle projekter, der er tilpasset den enkelte families behov, økonomi og byggegrund.

 

Vort byggesystem er særdeles velegnet til individuelle projekter, og de fleste af vore huse leveres som individuelle, arkitekttegnede huse, tilpasset den enkelte families behov, økonomi og byggegrund. Vi har stor ekspertise i opførelse af nye huse på grunde, hvor der indledningsvis nedrives et eksisterende hus, og vore konsulenter kan kontaktes for uforpligtende rådgivning herom.

Fleksible muligheder

Når du vælger et "0-energi-hus" fra Trelleborg, så får du også fleksible løsninger.
Både ved nøglebyg, færdigbyg og medbyg.

 

LEVERANCEFORMER

Et ”0-energi-hus”® fra Trelleborg kan enten leveres i fagentreprise eller som nøglebyg. Fagentreprisen benævnes Færdigbyg 1, 2 eller 3 og nøglebygleverance benævnes Nøglebyg 1 eller 2.

 • Færdigbyg 1 leverancen omfatter huset leveret og monteret færdigt udvendigt på bygherrens fundament. Leverancen er velegnet for en medbygger, der ønsker at udføre alle indvendige tømrerarbejder selv. 
   

 • Færdigbyg 2 leverancen er som ovennævnte dog suppleret med indvendig færdiggørelse af tømrerarbejder i stueetagen, og er velegnet for den medbygger, der ønsker at udføre indvendige tømrerarbejder på 1. salen selv.
   

 • Færdigbyg 3 leverancen er yderligere suppleret med indvendig færdiggørelse af 1. salen og omfatter et hus, der hvad tømrerarbejder angår, er færdigbygget såvel udvendig som indvendig.

Uanset om man vælger en Færdigbyg 1, 2 eller 3 leverance fra Trelleborg, er fundament-, el-, VVS-, murer- og ventilationsarbejde ikke indeholdt. De fleste steder i landet har Trelleborg fastprisaftaler med udvalgte fagentreprenører, der kan udføre disse arbejder for Trelleborgs kunder på særlige vilkår og til faste priser. Bygherre kan imidlertid frit vælge egne fagentreprenører til at udføre ovennævnte arbejder. 

 • Nøglebyg 1 leverancen omfatter huset leveret og monteret udvendigt og med færdiggjort stueetage. 
   

 • Nøglebyg 2 leverancen omfatter huset leveret og monteret udvendigt og med færdiggjort stueetage og første sal.

Uanset om man vælger en Nøglebyg 1 eller 2 leverance fra Trelleborg, er fundament-, el-, VVS-, murer- og ventilationsarbejde samt indvendig malerarbejde indeholdt. Ekstrafundering, udvendig malerarbejde samt inventar (køkken-, bad og bryggerselementer) er bygherreleverance. Vore nøglebygleverance udføres altid af de samme faste underentreprenører, og så fremt bygherre ønsker enkelte fag udført af "egne" entreprenører må der ingåes aftale om en fagentrepriseaftale i stedet for en nøglebygleverance. Nøglebyg tilbydes kun på Sjælland.

Nøglebyg tilbydes med "betal ved aflevering".

Ønskes der yderligere oplysninger om leveranceformer eller priser, kan vores salgskonsulenter kontaktes for uforpligtende rådgivning.

 
MEDBYG

Blandt Trelleborgs kunder er der fortsat stor interesse for at vælge en medbyg-løsning, hvor Trelleborg leverer den del af huset, der kræver specielle komponenter og særlige uddannede montører, og hvor Trelleborg ordner tegninger og byggetilladelse. Kunden skal selv stå for den indvendige færdiggørelse som medbygger, evt. med hjælp af en lokal bygmester.

Trelleborg leverer medbyg-huse fra kr. 3.750,- pr. m². For nærmere beskrivelse af leveranceomfang kontakt vore salgskonsulenter.

Som medbygger på ”0-energi-huset”® kan man vælge mellem to leveranceformer:

 • Færdigbyg 1 leverancen, hvor man som medbygger udfører alle indvendige tømrerarbejder selv,
   
 • Færdigbyg 2 leverancen, hvor Trelleborg færdiggør stueetagen, og hvor medbyg-kunden færdiggør 1. salen. 

For så vidt man vælger at være medbygger på hele den indvendige færdiggørelse af tømrer- og malerarbejdet, kan besparelsen let andrage mellem kr. 300.000-600.000,- inkl. moms. Besparelsen afhænger af husets størrelse og indretning m.m. Besparelsen i det konkrete projekt afhænger naturligvis af husets størrelse og indretning samt graden af medbyg. Vores salgskonsulenter er behjælpelige med vurdering af medbyg-besparelser for konkrete projekter, og kan kontaktes for nærmere information. 

Vælger man et ”0-energi-hus”® som medbyg-hus, medfølger en udførlig monteringsvejledning, der beskriver arbejdsgangen fra start til slut og konstruktionstegninger, der i detaljer fortæller, hvordan de enkelte konstruktioner opbygges. Skulle der imidlertid opstå problemer eller spørgsmål, der skal afklares, står Trelleborgs teknikere til rådighed med råd og vejledning.

Trelleborg udarbejder styklister, der angiver mængden af de materialer, der skal bruges til den indvendige færdiggørelse af tømrerarbejdet (gulve, vægge, lofter, indvendige døre samt søm og skruer m.m.) og kan henvise til trælaster, der giver vore medbyg-kunder særdeles fordelagtige priser.

Garanti

Trelleborg tilbyder markedes bedste garantier. 54 år på det danske marked og kreditvurdering i klasse AAA er desuden din bedste garanti for velgennemført byggeri af høj kvalitet. 

 

50 ÅRS GARANTI MOD RÅD OG SVAMP

Trelleborg har aldrig haft reklamationer over råd og svamp i byggesystem 3000, og vi forventer heller ikke at få det, da de konstruktioner vi anvender, er næsten uforgængelige, og da vores huse er bygget med respekt for gode, gamle håndværksmæssige principper for konstruktiv træbeskyttelse. Vi giver derfor 50 års garanti mod råd og svamp i skjulte trykimprægnerede konstruktioner.

 

30 ÅRS GARANTI PÅ TAG

På alle Trelleborgs "0-energi-huse" anvendes B&C tagsten med patenteret DANFLOCK® Systemfuge som standardtagbelægning. På disse tage gives der 30 års garanti for tæthed.

 

10 ÅRS GARANTI MOD BYGGEFEJL

På den del af huset der omfatter Trelleborgs Færdigbyg 1 leverance, tilbydes der en 10 års garanti for så vidt angår fejl, der i væsentlig grad forringer husets vindtæthed, vandtæthed og stabilitet.

Vælg type ...
1-planshus
1½-planshus
2-planshus
Vælg perspektiv ...
Interiør
Eksteriør
Blekingehus 166 blekingehus 166
Blekingehus 166 med loft til kip blekingehus 166 med loft til kip
Blekingehus 166 blekingehus 166
Blekingehus 166 med loft til kip blekingehus 166 med loft til kip
Blekingehus 166 blekingehus 166
Blekingehus 166 med loft til kip blekingehus 166 med loft til kip
Hallandshus 183/105 med stråtag hallandshus 183/105 med stråtag
Hallandshus 183/105 med stråtag hallandshus 183/105 med stråtag
Hallandshus 183/105 med stråtag hallandshus 183/105 med stråtag
Hallandshus 161/105 med havestue, balkon og kviste hallandshus 161/105 med havestue, balkon og kviste
Hallandshus 161/105 med havestue og balkon hallandshus 161/105 med havestue og balkon
Hallandshus 161/105 med havestue, balkon og kviste hallandshus 161/105 med havestue, balkon og kviste
Hallandshus 161/105 hallandshus 161/105
Hallandshus 161/105 - havestue hallandshus 161/105 - havestue
Hallandshus 161/105 med loft til kip hallandshus 161/105 med loft til kip
Blekingehus 156 blekingehus 156
Blekingehus 156 blekingehus 156
Blekingehus 156 blekingehus 156
Gotlandshus 197/109 med gavlkvist gotlandshus 197/109 med gavlkvist
Gotlandshus 197/109 gotlandshus 197/109
Gotlandshus 197/109 gotlandshus 197/109
Gotlandshus 197/109 gotlandshus 197/109
Gotlandshus 197/109 gotlandshus 197/109
Gotlandshus 197/109 gotlandshus 197/109
Gotlandshus 250/147 med overdækket indgang og dobbeltkvist gotlandshus 250/147 med overdækket indgang og dobbeltkvist
Gotlandshus 250/147 med syvkantet havestue gotlandshus 250/147 med syvkantet havestue
Gotlandshus 250/147 gotlandshus 250/147
Gotlandshus 250/147 - syvkantet havestue gotlandshus 250/147 - syvkantet havestue
Gotlandshus 250/147 gotlandshus 250/147
Gotlandshus 250/147 - syvkantet havestue gotlandshus 250/147 - syvkantet havestue
Skærgårdshus 220/110 med gavlkvist skærgårdshus 220/110 med gavlkvist
Skærgårdshus 220/110 med gavlkvist skærgårdshus 220/110 med gavlkvist
Skærgårdshus 220/110 med porch skærgårdshus 220/110 med porch
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110
Skærgårdshus 220/110 gavlkvist indefra skærgårdshus 220/110 gavlkvist indefra
Skærgårdspalæ 312/163 med gavlkvist og balkon skærgårdspalæ 312/163 med gavlkvist og balkon
Skærgårdshus 312/163 med garage skærgårdshus 312/163 med garage
Skærgårdspalæ 312/163 skærgårdspalæ 312/163
Skærgårdspalæ 312/163 skærgårdspalæ 312/163
Skærgårdspalæ 312/163 skærgårdspalæ 312/163
Skærgårdspalæ 312/163 skærgårdspalæ 312/163
Gotlandshus 227/124 med gavlkvist gotlandshus 227/124 med gavlkvist
Gotlandshus 227/124 med gavlkvist gotlandshus 227/124 med gavlkvist
Gotlandshus 227/124 med gavlkvist gotlandshus 227/124 med gavlkvist
Gotlandshus 227/124 gotlandshus 227/124
Gotlandshus 227/124 - gavlkvist gotlandshus 227/124 - gavlkvist
Gotlandshus 227/124 - gavlkvist gotlandshus 227/124 - gavlkvist
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Eksklusivt 1-planshus med loft til kip eksklusivt 1-planshus med loft til kip
Gotlandshus 195/112 med overdækket indgang gotlandshus 195/112 med overdækket indgang
Gotlandshus 195/112 - balkon gotlandshus 195/112 - balkon
Gotlandshus 195/112 med syvkantet havestue gotlandshus 195/112 med syvkantet havestue
Blekingehus 239/156 med balkon blekingehus 239/156 med balkon
Blekingehus 239/156 med porch blekingehus 239/156 med porch
Blekingehus 239/156 med porch blekingehus 239/156 med porch
Gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist
Gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist
Gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist
Gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist
Gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist gotlandshus 193/105 med 3-fagskvist
Gotlandshus 193/105 gotlandshus 193/105
Blekingehus 196 blekingehus 196
Blekingehus 196 blekingehus 196
Blekingehus 196 med loft til kip blekingehus 196 med loft til kip
Blekingehus 196 med loft til kip blekingehus 196 med loft til kip
Blekingehus 196 med loft til kip blekingehus 196 med loft til kip
Blekingehus 196 med loft til kip blekingehus 196 med loft til kip
Gotlandshus 215/120 med gavlkvist gotlandshus 215/120 med gavlkvist
Gotlandshus 215/120 gotlandshus 215/120
Gotlandshus 215/120 - gavlkvist gotlandshus 215/120 - gavlkvist
"0-energi-hus", Nuuk "0-energi-hus", nuuk grønland nuuk
"0-energi-hus", Nuuk "0-energi-hus", nuuk nuuk grønland
"0-energi-hus", Nuuk "0-energi-hus", nuuk nuuk grønland
Hallandshus hallandshus
Hallandshus hallandshus
Trykimprægneret træskelet, System 3000 trykimprægneret træskelet, system 3000 træskelet konstruktion skelet system 3000 byggesystem 3000 konstruktioner konstruktion

De viste planløsninger er blot et lille udvalg af de talrige huse vi har opført i de senere år, og for fremsendelse af yderligere planløsninger eller aftale om et uforpligtende møde, bedes du tage kontakt til vore salgskonsulenter.

Vælg type ...
1-planshus
1½-planshus
2-planshus
Vælg areal / værelser ...
0-159 kvm.
160-199 kvm.
200+ kvm.
1 værelse
2 værelser
3 værelser
4 værelser
5 værelser
Ljungbyhus 144/142 ljungbyhus 144/142 ljungbyhus vinkelhus
Ljungbyhus 105+52 ljungbyhus 105+52 loft til kip, korsvinduer, ljungbyhus, længehus
Ljungbyhus 112+50 ljungbyhus 112+50 ljungbyhus bondehusvinduer vinkelhus
Ljungbyhus 162+70 ljungbyhus 162+70 bondehusvinduer ljungbyhus vinkelhus
Blekingehus 166 blekingehus 166 overdækket indgang, loft til kip, korsvinduer, blekingehus, længehus
Skånelænge 135/77 skånelænge 135/77 skånelænge, korsvinduer
Gotlandshus 150/85 gotlandshus 150/85 gotlandshus, korsvinduer
Hallandshus 153/86 hallandshus 153/86 hallandshus, korsvinduer
Hallandshus 153/86A hallandshus 153/86a hallandshus, korsvinduer
Lenhovdahus 160/91 lenhovdahus 160/91 dobbeltkvist, korsvinduer
Hallandshus 169/95 hallandshus 169/95 overdækket indgang, hallandshus, bondehusvinduer
Hallandshus 169/95A hallandshus 169/95a overdækket indgang, korsvinduer, hallandshus
Hallandshus 169/95B hallandshus 169/95b hallandshus, bondehusvinduer
Hallandshus 173/95 hallandshus 173/95 frontkvist, hallandshus, bondehusvinduer
Hallandshus 173/95A hallandshus 173/95a balkonkvist, hallandshus, bondehusvinduer
Skånelænge 177/102 skånelænge 177/102 skånelænge, bondehusvinduer
Hallandshus 181/99 hallandshus 181/99 gavlkvist, hallandshus, korsvinduer
Hallandshus 185/107 hallandshus 185/107 balkonkvist, havestue, veranda, hallandshus, bondehusvinduer
Gotlandshus 185/105 gotlandshus 185/105 overdækket indgang, dobbeltkvist, gotlandshus, bondehusvinduer
Gotlandshus 185/105A gotlandshus 185/105a gotlandshus, korsvinduer
Gotlandshus 185/105B gotlandshus 185/105b gotlandshus, bondehusvinduer
Gotlandshus 189/105 gotlandshus 189/105 frontkvist, gotlandshus, korsvinduer
Gotlandshus 189/105A gotlandshus 189/105a balkonkvist, gotlandshus, korsvinduer
Gotlandshus 189/105B gotlandshus 189/105b overdækket indgang, frontkvist, gotlandshus, bondehusvinduer
Gotlandshus 201/117 gotlandshus 201/117 overdækket indgang, balkonkvist, havestue, gotlandshus, bondehusvinduer
Gotlandshus 203/116 gotlandshus 203/116 dobbeltkvist, gotlandshus, bondehusvinduer
Gotlandshus 207/116 gotlandshus 207/116 frontkvist, korsvinduer, gotlandshus
Gotlandshus 211/120 gotlandshus 211/120 overdækket indgang, enkeltkvist, balkonkvist, 7 kant, gotlandshus, palævinduer, havestue
Gotlandshus 219/120 gotlandshus 219/120 overdækket indgang, gavlkvist, frontkvist, gotlandshus, korsvinduer
Blekingehus 136+85 blekingehus 136+85 loft til kip, korsvinduer, blekingehus
Blekingehus 156+98 blekingehus 156+98 balkon, porch, loft til kip, blekingehus,
Blekingehus 156+98A blekingehus 156+98a loft til kip, blekingehus, korsvinduer
Blekingehus 156+98B blekingehus 156+98b loft til kip, blekingehus, korsvinduer
Skærgårdshus 220/110 skærgårdshus 220/110 gavlkvist, porch, skærgårdshus, bondehusvinduer
Skærgårdshus 256/128 skærgårdshus 256/128 gavlkvist, overdækket indgang, bondehusvinduer, skærgårdshus
Skærgårdspalæ 236/118 skærgårdspalæ 236/118 gavlkvist, overdækket indgang, hvalm, palævinduer, skærgårdspalæ
Skærgårdshus 312/163 skærgårdshus 312/163 gavlkvist, balkon, palævinduer, hvalm, vinkel, skærgårdshus
Lenhovdahus 183/100 - Prøvehus Silkeborg lenhovdahus 183/100 - prøvehus silkeborg
Gotlandshus 193/105 - Prøvehus Blovstrød gotlandshus 193/105 - prøvehus blovstrød

KONTAKT TRELLEBORG

 

LAVENERGIHUSE

 

TRÆHUSE

 

GENVEJE

Trelleborg Helårshuse - Fritidshuse A/S
Birkerød Kongevej 191, 3460 Birkerød

Tel: (+45) 45 85 44 55
Mail: huse@trelleborg.dk

Kontakt for salg »

  

 

Et lavenergihus benævnes "lavenergi-klasse 2015", såfremt husets årlige energibehov udgør under ca. 58% af det i gældende bygningsreglement anførte energibehov.

Læs mere om lavenergihuse »

 

Træhusenes popularitet skyldes blandt andet det gode indeklima, der normalt er i et velkonstrueret træhus. Samtidig kan træhuse relativt let bringes til en høj isoleringsmæssig standard.

Læs mere om træhuse »

 

Bestil brochure »
Tilmeld nyhedsbrev »
Prøvehuse »
Åbent hus »
Plantegninger »
Inspirationsgalleri »
Kontakt Trelleborg »

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------